B?ng dong t? b?t quy t?c d?y d? pdf

 
    Contents
  1. Dong tu bat quy tac pdf
  2. Nen mong cha ngoc an pdf
  3. Management of HIV-associated tuberculosis in resource-limited settings: a state-of-the-art review
  4. Luan Ngu_KHong tu tinh hoa

Can true caa tai ding cku 67 B Vi dtt 71 C - Biti tap 96 §1. .. Vi the ne'u to hat di don vi a nhUng phan t,i bang cha A, thi tinh than le cha dinh thfic cila . C¸c ®¹i l|îng tiªu chuÈn nªu ra trong tiªu chuÈn nµy lµ ®Æc tr|ng c¬ b¶n cña t¶i träng. träng kh¸c nhau, cã kÓ ®Õn kh¶ n¨ng thay ®æi s¬ ®å t¸c dông cña t¶i träng. .. tËp trung qui |íc th¼ng ®øng ®Æt lªn cÊu kiÖn t¹i mét vÞ trÝ bÊt lîi, trªn mét ®iÓm D: Z0=Z2 Trªn ®o¹n CD: X¸c ®Þnh Z0 B»ng ph|¬ng ph¸pnéi suy tuyÕn. green book of costal mountrinorthgesde.tk - Ebook download as PDF File .pdf), Text File . txt) or read book online. SV cong tfic ciua mbt s'6 quy-nhan va cae cd-quan d15 hy sinh th~ii gill va . Thuybn ho~t dong trong khi bign dong. nh~ng thuy'en mh ta dS bit't d8' . B~t cu' loai thuy'en bu~m n~o di'ng buorm kidu cd-didn Trung-.

Author:BROOKS BONINA
Language:English, Spanish, French
Country:Micronesia
Genre:Art
Pages:718
Published (Last):24.01.2016
ISBN:641-6-67935-504-4
Distribution:Free* [*Registration needed]
Uploaded by: VIRGIE

52683 downloads 93801 Views 25.60MB PDF Size Report


B?ng Dong T? B?t Quy T?c D?y D? Pdf

t v. l. 2. t. 4. v,. /u9/". \'/' lil r.l\ c. r31 Y.3 r32 v v l4t). . Quy khEn thudug, phlc lqi T!|ng du viin cd phdn. 3. .. I-hu. '.dd. dd o? dOne B,io ddng ri€n qu6c sir ma Cdns ry nl danl hoer dong, .. sd lian €y d ri tong ki. Trung-Ta H~ng-San-Dong, D?i-di~n B~ Qu(5o-Phbng. 6ng Nguy~n-van-Khoa, . phh t:rU-:ng-tr~ xUng-dCngo Vi -.r:)y t: i. ysu-ee.u chinh-quy~n. BO-Thhnh va TOng Nha d~t trgng-tarn giao-d~c va 18nh-d~o Cd-Sd nay r~t ch~t-ch~ b~g cach: . tin-tu:c ntta, vi v~y d~ tieu-di~t tD~p-t~ nhan, v~t-1VC thi ta ph~ to-ehu:e . a ~ L1Jc-l~ HK va Dong-Minh yem-trg, tuy theo hi~P-lIde hay St# th os. th ufn. - - .. tri m~ng llicl1 ch;ng xam-nh~p bang' altdng b: k: c~ c~a s;ng. d~m (ph ~) t~. A. A.,, song ng~i hoac nh\jng loai ~nh-quan quy-udc t Cd' ~ng trong'. -. A' Y-d:mountrinorthgesde.tk ranh-gicti. VIll1jO mountrinorthgesde.tk .

Skip to main content. Log In Sign Up. Bai tap dai so tuyen tinh Ng-D-Tuan. Nham cung cap them mot tai lieu tham khao phut vu cho sinh vien nganh Toan vi cac nganh Ki thuat, chting Col Bien soan cugn "BM tap Dai so tuygn tinh". Cugn each dude chia lam ba chudng bao g6m nhUng van d6 Cd ban cna Dal so tuygn tinh: Dinh thfic va ma trail - Khong gian tuygn tinh, anh xa tuygn tinh, he phticing trinh tuygn tinh - Dang than phttdng. Chung toi xin cam on Ban bien tap nha xugt ban Dai hoc Qugc gia Ha Nei da Lao digt, kien de cugn sach som dude ra mat ban doe. Cluing toi rat mong nhan dude nhUng y kin clang gap cna dee gia.

Nu sau ny cn th gi, ti s lm cng vic. NXB Vn Ho in nm in ln th t. Nguyn vn:. V sau, nhng ch in sai, nu bit, ti cng sa li, nhng khi rm, ti ch ghi ch thch nu thy cn. Nhng ch mu , in m nh XIII. Th Tiu nh, thin Ng hnh k d. Ch d, ebook ngun chp sai thnh du. Hai bi ny trng my ch sau y: Ch trung tn, v hu bt nh k gi, qu tc vt n ci ,,.

Hai bi ny trng cu: T vit: Bt ti k v, bt mu k chnh. Ch "tt", ebook ngun chp l bnh. Ebook ngun chp l: cho ch k ch cha m hai cch trn, ch k ch con. Nhim Cu: tc Nhim Hu ni trn. Thi Chin Quc trc Cng nguyn.

Nguyn vn ch Hn:. Nguyn Thin Th, trong sch dn, cng gom hai bi lm mt. Ch nhn ny do ti ghi thm, trong ebook ngun ch c mt du ngoc kp! Hu bng t vin phng lai, bt dic lc h, nhn bt tri nhi bt un, bt dic qun t h? Khi hc tn ti ri c bn cng ch hng xa nghe ting m tm li bn v o l vi nhau chng cng vui?

Nhng nu khng ai bit ti mnh m mnh khng hn gin th chng cng qun t?. Bt hiu phm thng nhi hiu tc lon gi, v chi hu d.

Qun t v bn, bn lp nhi o sinh. Hiu d gi, k vi nhn chi bn d. Hu t ni: Lm ngi, c nt hiu, th ai dm xc phm b trn. Khng thch xc phm b trn m thch lm lon th cha tng c. Ngi qun t chm ch vo vic gc, gc m vng th o c sinh ra. Hiu, l ci gc ca c nhn y chng? Ch thch.

Hu t, h Hu, tn Nhc, ngi nc L, hc tr Khng t, c bn hc knh mn. Ch qun t y nn hiu lm ngi cm quyn, nh vy bi ny l li khuyn hng ngi tr dn; nhng cng c th hiu l ngi c o c.

Khng t ni: Ni nng kho lo, nt mt gi b nim n, hng ngi t c lng nhn. D bng hu giao nhi bt tn h? Truyn bt cp h? Tng tni: Mi ngy ti t xt ba vic: Lm vic g cho ai, c ht lng khng? Giao thip vi bn b, c thnh tn khng? Thy dy cho iu g, c hc tp cho nhun khng? Khng t ni: Ngi qun t khng trang trng th khng uy nghi, hc tt khng vng khng t l ; chuyn ch vo s trung tn, khng kt bn vi ngi khng trung tn nh mnh; c li th ch ngi sa i. Tng t ni: Thn trng trong tang l cha m, truy nim v t t t tin xa, th c ca dn s thun hu.

T Cng vit: Phu t n, lng, cung, kim, nhng d c chi. T Cng p: Thy mnh c thi n ho, lng thin, cung thun, tit kim, khim tn, nh vy m ngi ta bo cho bit. Vy cch cu nghe ca thy mnh hoc gi c ch khng ging cch cu nghe ca ngi khc chng? Khng t ni: Cha cn th xt ch hng ca ngi, cha mt ri th xt hnh vi ca ngi, ba nm sau m khng thay i khun php tt p ca cha th c th gi l c hiu. Nguyn vn ch dng ch o. Cn iu khng thin ca cha th khng th gi l o c, c th sa i lin. C nhn c ngi hiu khc: d cha sinh tin c lm g tri o th ngi con c hiu cng khng n sa i ngay, m i ht tang cha.

Tin vng chi o t vi m, tiu i do chi. Hu s bt hnh, tri ha nhi ha, bt d l tit chi, dic bt kh hnh d. Hu t ni: Cng dng ca l nghi, qu nht l iu ho cho thch hp, cho ho hp. Php tr nc ca tin vng nh m hon m, vic ln vic nh u theo l c. Tuy nhin, c iu ny tin vng khng lm: bit cng dng ca l l ho, m ch trng ho kh , khng dng l tit ch th s phng ng. Cung cn l, vin s nhc d. Nhn bt tht k thn, dic kh tn d. Cung knh phi hp l th mi trnh c nhc. Thn cn vi ngi ng cho mnh thn cn tc ngi c c nhn th ngi mnh c th tn knh c hoc nng nh ngi ng cho mnh thn cn ngi c c nhn th ngi c th lm ch mnh c.

Ch nhn y c th hiu l thn cn hay nng nh. Khng t ni: Ngi qun t n khng cu c y , khng cu c yn vui, lm vic sing nng m thn trng li ni, tm ngi o c th gio sa mnh; nh vy c th gi l ngi ham hc.

Khng t mun ni: nn thn trng n s sa mnh hn ci n ci. T vit: Kh d; v nhc bn nhi lc, ph nhi hiu l gi d. T Cng vit: Thi vn: Nh thit nh tha, nh trc nh ma - K t chi v d?. T vit: T d, thy kh d ngn Thi d h, co ch vng nhi tri lai gi. T Cng hi: Ngho m khng nnh, giu m khng kiu, hng ngi ra sao?

Khng t p: Kh y; nhng cha bng ngho m vui, giu m thch gi l. T Cng tha: Kinh Thi c cu: Nh ct sng b, nh gia ng voi, nh o ngc p, nh mi qu. Khng t khen: T, nh anh mi ng cho ta ging Kinh Thi cho. V bo cho iu trc m anh hiu c iu sau. Khng t ni: ng lo ngi khng bit mnh, ch lo mnh khng bit ngi. Lo mnh khng bit ngi l lo khng bit ngi no hin theo, ngi xu trnh. Nn so snh bt hon nhn chi bt k tri trong bi ny vi nhn bt tri nhi bt un trong bi u.

Bng: c sch hiu l hc tr xa li xin hc, v cu ny ngha nh li Mnh t: c k anh ti trong thin h dy d, l mt trong ba ci vui ca ngi qun t. Nh vy cu u: Hc nhi thi tp tr thi hc bt ym hc khng chn ; cu sau tr thi gio nhn bt quyn dy ngi khng mi ca Khng t. C ba giai on hc trong bi ny l: hc thnh k cu u , ri ti thnh nhn cu nh , sau cng thnh c cu cui.

Chng ti cho hiu nh vy l hi g p. Nn hiu theo Chu Hi nh chng ti dch trn. Qun t: mi u tr hng qu tc cm quyn, tr dn. Tiu nhn l dn thng. Khng t cho rng ngi cm quyn phi c c, do m qun t cn c ngha l ngi c c d cm quyn, hay khng nh trong bi ny. Ch tiu nhn cng vy, c hai ngha: dn thng, hoc ngi cm quyn thiu c. Phim: Trn mng c bn chp l phim , c bn chp l phm. Ch [], a s hc gi c l dch, ngha l i, v ging l: tn trng ngi hin m i lng hiu sc i Chu Hi , hoc: em lng hiu sc i lm tn trng ngi hin Khng An Quc.

Nham S C c l d, ging l coi thng. Chng ti theo h Nham v nh vy l hai tn trng ngi hin v coi thng sc p i nhau. Nhng c iu thc mc: khuyn coi thng sc p, iu c lin quan g ti o th cha m, th vua, v giao thip vi bn b? Ging nh vy cng c l. Nhng chng ti vn tn nghi. Goldfish ]. Bi 7 ny, trong ebook ngun khng c phn dch. Khng t ni: Kinh Thi c ba trm thin, mt li bao qut tt c, l t tng thun chnh. Kinh Thi c thin nhng su thin ch c tn m mt li, cn li l thin; ni l l s chn.

Trnh t cho rng ch t khng c ngha l tri vi chnh, m c ngha tri vi thnh thc: li no trong Kinh Thi cng t ng s thc, c thnh thc mi cm c ngi.

Related Post: NASB BIBLE EBOOK

Nhiu nh theo cch hiu ca Trnh t v trong Kinh Thi c nhiu bi t tnh luyn i ca trai gi, sao c th bo l v t l thun chnh c. C ngi ngh: nhng bi ca dao t tnh trai gi yu nhau, bt k dn tc no cng rt nhiu. Khng t san nh Kinh Thi, tt b i mt s; v nhng bi gi li, c th ng cho l v hi: tnh trong t nhin, chnh ng. Thuyt ny c ngi cho l sai: Khng t khng h san Kinh Thi, ng gi ; v t v t l thi ca ta nn c khi c Kinh Thi. Khng t ni: Dng chnh lnh dt dn dn, dng hnh pht bt dn vo khun php, dn trnh khi ti nhng khng bit h thn.

Dng o c dt dn dn, dng l gio t dn vo khun php, dn bit h thn m li theo ng chnh. Vo khun php din c hai. Ch cch, c ngi ging l ch, n t c mc thin. Li c bi ging l thun phc. Thin mnh c ngi hiu l lut tri, s bin ho, din tin trong v tr.

Dong tu bat quy tac pdf

Nh thun, hu ht cc sch u ging l: tai thun, tc nghe ai ni th hiu c ngay ngi ngh g, mun ni g, c g. T vit: v vi. Phn Tr ng, t co chi vit: Mnh tn vn hiu ng, ng i vit: v vi. Phn Tr vit: H v d? Khng t p: Khng tri. Mt hm Phn Tr nh xe cho Khng t. Khng t bo: Mnh Tn hi ta v o hiu, ta p: khng tri.

Phn Tr hi: Thy p nh vy ngha l g? Khng t p: Cha m sng th phng s cho hp l, mt ri th tng tng cho hp l, cng t cho hp l. Mnh Tn cng l Mnh t. T vit: Ph mu duy k tt chi u. Khng t p: Cha m ch lo cho con b bnh tt. Bi ny c nhiu cch hiu.

Hiu nh chng ti dch th ch k ch con ci. Ai lm cha m cng lo nht cho con khi chng au m. C ngi ging hi khc: ngi con c hiu th thn trng trong mi vic, khng lm g cho cha m phi lo; duy c bnh tt l khng phng c, cho nn ch lo mnh c bnh tt, khin cha m bun. Li c thuyt cho ch k ch cha m. T vit: Kim chi hiu gi, th v nng dng.

Ch khuyn m giai nng hu dng, bt knh h d bit h?. Khng t p: Ngy nay ngi ta hiu l c th nui cha m, nhng n ch, nga kia, ngi ta cng nui, nu khng knh cha m th c khc g? T Du, h Ngn, tn Yn, hc tr Khng t. C ngi cho hiu nh trn th li Khng t gay gt qu, so snh vic nui cha m ca hng con c hiu vi vic nui ch nga; cho nn bo hai ch khuyn m ch bn con bt hiu khng knh cha m. Li c thuyt hiu l: loi vt nh ch nga cng bit nui cha m chng.

Mt thuyt na: ch gi nh, nga ch nng, nh vy l ch, nga cng nui ngi, nhng chng khng bit cung knh; ngi nui cha m m khng cung knh th khc g ch nga nui ch. Cng p na. T vit: Sc nan. Hu s, t phc k lao, hu tu thc, tin sinh son, tng th d vi hiu h?

Khi cha c vic, con phi kh nhc gip cha , hoc khi c cm ru, mi cha n ung, nh vy l hiu chng? Ch sc trong bi tr nt mt ca con. T H cng trc, nn Khng t khuyn nh vy. Nhng c ngi cho l nt mt ca cha m: con phi lm sao cho cha m lc no cng vui v. Thoi nhi tnh k t, dic tc d pht.

Hi, d bt ngu. Nhng khi anh y lui v, ta xt k i t ca anh y th thy cng pht huy c li ta ging. Anh Hi khng phi l ngu. Nhn yn su tai? Khng t ni: Xem vic lm ca mt ngi, tm hiu v l g h lm vic y, xt xem h lm vic c an tm hay vui v khng, nh vy ngi ta cn giu mnh sao c? Khng t ni: Ngi qun t khng phi l mt dng ngha l ch dng vo c mt vic, m phi hiu rng, bit nhiu, lm c nhiu vic.

T vit: Tin hnh k ngn, nhi hu tng chi. Khng t p: Lm trc iu mnh mun ni ri hy ni sau. Khng t ni: Ngi qun t thn vi mi ngi m khng kt ng v t li; tiu nhn kt ng v t li m khng thn vi mi ngi. Khng t ni: Hc m khng suy ngh th m ti khng hiu c g, qu tin sch , suy ngh m khng hc th nguy hi hao tm lc.

C ngi hiu l: suy ngh m khng hc th nghi hoc, khng bit th no l phi tri.

Nen mong cha ngoc an pdf

Khng t ni: Chuyn tm nghin cu nhng cc oan th c hi. C ngi hiu khc: cng l cng kch, d ngha l [] ch : cng kch nhng ci cc oan th ngn c hi.

Li c ngi cho d oan tr t thuyt. C th nh vy, nhng chc chn l Khng t khng m ch hc thuyt Dng Chu, Mc ch, v thi ng hc thuyt cha xut hin. C ngi bo d oan cng nh lng oan trong bi IX. Xt c hai mt, ri chit trung th ngn c hi. Chng ti hiu d oan l khng trung chnh, nn dch nh trn. Tri chi vi tri chi, bt tri vi bt tri, th tri d. Khng t ni: Anh Do, ta dy cho anh th no l bit ny.

Bit iu g th nhn l bit, khng bit th nhn khng bit, nh vy l bit. Do l tn, h l Trng. T vit: a vn, khuyt nghi, thn ngn k d, tc qu vu. Ngn qu vu, hnh qu hi, lc ti k trung h. T Trng mun hc lm quan, c bng lc. Khng t bo: Nghe nhiu, iu g cn nghi th , ng ni, nhng iu cn li tin c th khi ni, phi thn trng, nh vy s t li. Thy nhiu, iu g cha yn lng hoc cn nghi ng th khi lm phi thn trng, nh vy t phi n nn.

Li ni t li lm, vic lm t n nn; bng lc t nhin trong ngha l t nhin s c. Khng t i vit: C trc, th ch ung, tc dn phc. C ung th ch trc, tc dn bt phc. Vua Ai cng hi: Lm th no th dn phc tng? Khng t p: c ngi ngay thng ln trn hng ngi cong queo th dn phc tng, c ngi cong queo ln trn ngi ngay thng th dn khng phc tng.

Ai cng l vua nc L, con nh cng, ln ngi nm Bi ny c th hiu hai cch: ch th l b, ch ch l ht thy, nh vy c trc th ch ung ngha l: Dng ngi ngay thng, b ht nhng ngi cong queo.

Triu Thng cho rng hiu nh vy mi hp vi cu c trc th ch ung, nng s ung gi trc trong bi 20 thin XII Nhan Uyn : c c ngi ngay thng ln trn ngi cong queo th ngi cong queo cng t rt i, nu khng t sa mnh, khng cn phi ui ht bn h i.

T vit: Lm chi d trang tc knh, hiu t tc trung, c thin nhi gio bt nng tc khuyn. Qu Khang t hi: Mun cho dn cung knh, trung thnh v khuyn nhau lm iu thin, th lm cch no?

Khng t p: X vi dn m nghim trang th dn cung knh. Hiu thun vi cha m , t i vi ngi di th dn trung thnh. Ct nhc ngi tt, dy d ngi khng tt th dn khuyn nhau lm iu thin. T vit: Th vn: Hiu h duy hiu, hu vu huynh. Thi hu chnh, th dic vi chnh, h k vi vi chnh? C ngi hi Khng t: Ti sao ng khng tng chnh ra lm quan. Khng t p: Kinh Th c cu: Hiu thun a, hiu thun vi cha m, thn i a, thn i vi anh em. Thi hnh cu ni m cm ho c hng ngi cm quyn, th cng l tng chnh, sao c tham gia chnh s mi l tng chnh?

Hai nh cho Hiu h duy hiu l ch trong Kinh Th ca tng c hiu, cng nh my ch l h l trong L K l li ca tng l. Cn bn ch Thi hu chnh l li ca Khng t, nu l li ca Kinh Th th khng dng ch m dng ch vu nh cu trn. Cc hc gi thi trc chm cu khc: T vit: Th vn hiu h? Duy hiu, hu vu huynh , thi hu chnh. Cho c hiu vi cha m, ho thun vi anh em, thi hnh cho c chnh sch.

Chm cu cch no th ngha cng khng thay i. Khng t mun ni: ng khng ra lm quan nhng dy ngi ta hiu , v ngi ta nghe ng, khi cm quyn m thi hnh hnh hiu , th nc s tr, nh vy cng l ng gip vo vic chnh s, gip nc ri. Khng t ni: Ngi m khng c tn th khng hiu sao thnh ngi c hoc lm nn vic c. K hoc k Chu gi, tuy bch th, kh tri d. T Trng hi: Mi i sau ny c th bit c khng? Ch l c ngha rng: in chng, ch , nghi thc, tp tc. Khng t mun ni s din ho ca lch s theo lut nhn qu, do m xt vic i trc c th bit c vic i sau.

Nh H ; nh Thng sau i tn l n ; nh Chu , ba triu i ni nhau, gi l tam i. Kin ngha bt vi, v dng d. Khng t ni: Khng phi t tin mnh khut m mnh t th l nnh b; thy vic ngha m khng lm l khng c dng. Trn trang , c ngi bo Phng Hu Lan, trong Tn Nguyn o, cng cho rng ch nh ngha l d , v cu lc thp nhi nh thun nn hiu l lc thp nhi d thun. Tt: Trong phn Gii thiu, ch tng ng chp l bnh chc chp lm.

Khuyn: c bn chp l khuyn , c bn chp l cn. Kinh Th c nhiu bn, cha r bn no. Qu l ngi cht. Thi qui nh: thin t mi dng v bt dt: tm hng ngi, mi hng tm ngi; ch hu th lc dt: 6 hng, mi hng 6 ngi; khanh, i phu th t dt: 4 hng, mi hng 4 ngi; s th nh dt: 2 hng, mi hng 2 ngi. T vit: Tng duy tch cng, thin t mc mc, h th tam gia chi ng?. Khng t ni: Hai cu trong th Ung : tr t l vua cc ch hu, thin t lm ch t th rt nghim tc, ht trong ba i snh ba nh th cn ngha g na?.

Khng t ch ba nh , tim l ca thin t, th Ung ht trong nhng trng hp ho v ngha. Nhn nhi bt nhn, nh nhc h?. World Health Organization, Geneva. Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection. Recommendations for a public health approach, June WHO, Geneva. Treatment of tuberculosis: guidelines - fourth edition.

World Health Organization, Geneva, Guidelines for the management of drug-resistant tuberculosis: update. Open in a separate window This article provides an up-to-date review of the current medical management of adult patients with HIV-associated TB. We review case ascertainment as the critical first step and then how clinical outcomes can be optimized by provision of effective TB treatment, use of concurrent ART, prevention of HIV-related comorbidities and management of drug cotoxicity and immune reconstitution inflammatory syndrome IRIS.

Case ascertainment can be greatly improved by high rates of quality-assured HIV testing among those being investigated for TB as well as high rates of screening for TB in those living with HIV. These studies have highlighted the abject failure of the diagnostic process and the low sensitivity of diagnostic tools available [ 18 ].

Chio ngin. D9anh ci H. Sail Only C. Ca Nau DA. Nha-Trang PQ. Cargo K. Fishing H.

Management of HIV-associated tuberculosis in resource-limited settings: a state-of-the-art review

May Yk butm B. Engine and Sail B. PhJ[Qu6c PR. Danang HT. ODfng cdl. Mau DA. Ha'-Tiln HU. Hug NT. Previous System Table I. I QTCC. C3-TI 2. I or 2 cylinders. Ac' I7. Poulo Obl. Wolf herring. NG Tinh K0in-Glang -. Co the' kdo l]n au9' CL " Hinh mat trbn.

Song Cau. Tuy H0'a.. Tuy Hoa. Cang Tal Nha. JAL I Diesel[ engine I or 2 cylinders. IDNG Chiu. VQNG Qui. Bien Phi. Phan-thigt va. Hue' Dk ning. Phan Thiet. Da Nang. W 60 d8ii mi. Co Diesel.

Spanish mackerel. IcA nuc. VcW Dh ning. Phan Rang. Nha Trang. Qui Nhon. Thubng 3' lai ngohi khdi dul6l m6t nghy. NG LV. Tinh Klin-Hoa S. IDAY I 06ng. M R65NG Use leeward trawrl inshore between Tuy Lang and Tuy Phong e Stay at sea less than 1 day e Catch includes cardinal fish. Fishing Mst CS. LLin thoing di Da. Qu6ac 1 Di. Ning Phi. I I 9DOn-. Catch is mainly Spanish mackerel. Phan Ri. Not preserved. I cylinder. T 4 AI 8EAM2.

Tu Vh S6ng 6 ng "C D. Long Hal. PlehlnglOqarg Houseboal C Bong Son. Hon Khoi. Hon Kho'i. Ham Tan. De Gi. Ba6ng Sorn. Tam Ky. Nba Trang. Quang Ngai. Clng Tai Quing-Ngei. Qul Nhon. O Chu Lai. Hbn Kh6i. Bo'ng So'n. Tal CU'Clng ej. A Paulo Cecir De Mer Very large.

CA h"t. CA muc.

Luan Ngu_KHong tu tinh hoa

Fish Ingil 5rgoIH 1. Detailed information on these is presented in Table I. Twelve 12 of these vessels are cargo carriers. No information is available on boats of this kind registered in the other offices of the Customs Directorate. These are of interest in light of the array of boats sighted along the coastline. As of October They are all powered by one or more diesel engines and vary in size: Gross tonnage: Trong ten: Chileu dhi tang quait: Hai Hung.

October Registration No.

Bing I. They range from 27 to m LOA. The name. The abbreviations for the navigation and communication aids cited in the following coastal freighter information are: Several months may elapse before such changes become known through official registry channels. Detailed information on these 53 coastal freighters is presented later. Most of these are dry-cargo ships. About half of these coastal freighters have been in service for more than 20 years.

Twenty-seven 27 of them are between and 1. These have been either of South Vietnamese registry or of foreign registry operating under a charter. Speeds range from 8 to 14 kt. They vary widely in size. Fifty-three coastal freighters of gross tons or larger are known to have operated in South Vietnamese waters between October and July Usually this occurs when the ship is sold to a new owner.

Nam holc ctttcf cding bO tai Ngoai. Da s6 li nhOthig thu ch3' hihng h6a khfl. Trong khodng 0. Thu cd chibu dhi tohn thg t'u'2 7 tdi 90 m. Denis che t4ao. T6'C OV: NUft dM - 4 C6' SO': Diesel Two MXY: Its two 2-cycle. Each engine has six mm cylinders and a stroke of mm. Khoalng chay ct'a, piston I'ai cm. Steam One. DRAFT loaded: Its hp diesel engine was manufactured in West Germany. Tu May ChA' Hns. Its 2. Stephen v'a Sons Ltd. May diesel ta'c d.

Mat ChtHn H86t-ai V! Hianh Kha'chBEM. DRAFT loaded:. Each engine has twelve mm cylinders and a stroke of mm. Its two 4-cycle. French LOAt Cb' so: Phip TYPE: T TAN: MWy co' 6 xy-lanh d'ai mmn v'a khoaing chay cuia piston l'a mim. M " Diesel Its 2-cycle. Franco-rChinoise den Nvgton b Bangk. Somnboon Duangpremchit and registered in Bangkok. Franco-Chinoise de Navigation and registered in Le Havre.. Oregon v'ao nani Its diesel engine..

Diesel One MXY: A G Kincaid vai Co. Diesel One DII: Cargo Mlotorshlip LO4. May co' 5 xy-lanh d'ai mm v'a khoang chay ci'a piston fi 1 mm. I 4 Ma'y diesel ta'c c6ng dcsn. TtfC 'Se: GL DF. Panama Ltd. UMB ER: Panamontan LOA: DAlt C6' set Panama 72 m Steam One MXY: Its compound-expansion steam engine. It has one diesel engine. May 3 fln dAn hcu cda lTau nay do hAng N. AI TAU. Hba dfroc. Set Vitt-Nam C. J1 fI S. Newcastle upon Tyne ch' tao. Tau co mot may diesel.

L T'AU. AltI 71 m 1. Newcastle upon Tyne. Its triple-expansion steam engine. Its 4-cycle. Kiel A. South Vietnamtese cb' SB: Dilesel One LOA: Cargo Motorship LO. Its two 2. Panamanian LOA: Panama TYPE: Twin-Screw Carlo Motorship. I TZU:. May diesel tic d8ng do'n. Ohio che tao. Each engine has eight South Vietnamese LOA: May co 6 xy-lanh d'ai mm va khoang chay ci'a piston diM mm. May diesel tic d6ng dcn. Nam CORE. Diesel One M.

Gas v'a 0. Engine Co.. KOng vlao nim Engine Co. TY PE: QT ZQT m Motor Trawler LOA. Diesel One MX. Smith Vietnamese6 C6. Khoalng chay cuia piston Ih mm. Its 4. TUY N: South V1etnamese LOA: Diesel One MY.. KhI Kh a'i N'i 4 m Dai mtcung 4i4cm. Steam One MX. ITYP F: Vlt-wo CCQR. Cafgo Motorship LO. Ma' y. Gas vh 0. May Diesel Mft M. Miy diesel tdc dong ddn. Thanh v1 dung ba tai Saigon. Tfau mav ch8. May diesel t ac dong ddn. South Vietnamese LOA- 4 8. Vitt-Nam CUnt-Ha a: Diesel One MAY: New York.

New York chO tao. Diesel Two M.. TRNG T Dh5m 56 TYPE: T6'C OV. Gidaodn Kl o hagC xng h y1 o g a ny h tU mrnn. Dieel MX. Tdu mdy ch.

Vietnamese C6. Dies61 Ong MAY: South TYPE: Hai Van Cong Ty and registered in Saigon. AM 1 LI Carso Motorship LO. It has two hp diesel engines. Mgy ba lhd dan. Tau nhy cd 2 mAy diesel manh ma lu'c. Poonsri Sutharomn and registered in Bangkok. Wealth Shipping Bd. GTN 1.

Related:


Copyright © 2019 mountrinorthgesde.tk.